اواپراتور کولر کامیون-اواپراتور کولر سواری-کمپرسور ساندن
انواع اواپراتور
کولر اصفهان ولوو با مدیریت آقای بهشتی وارد و عرضه کننده انواع اواپراتور کولر کامیون و سواری اواپراتور کولر فرمولا را عرضه می نماید.در زیر لیست کاملی از اواپراتورهای کولر کامیون و سواری فرمولا موجود را مشاهده فرمایید.
انواع اواپراتورانواع اواپراتور
اواپراتورکولر 848 چینی 12V رنگی و 24Vاواپراتورکولر 404-24V اصلی ساده
اواپراتورکولر 404-12V اصلی سادهاواپراتورکولر 404-24V اصلی رنگی
اواپراتورکولر 404-12V اصلی رنگیاواپراتورکولر 404-24V اصلی سرد و گرم
اواپراتورکولر 404-12V اصلی سرد و گرماواپراتورکولر 405-24V اصلی ساده
اواپراتورکولر 405-12V اصلی سادهاواپراتورکولر 223-24V چینی رنگی
اواپراتورکولر 223-12V چینی رنگیاواپراتورکولر 406-24V – خاکستری رنگ چینی
اواپراتورکولر 848-24V اصلی سادهاواپراتورکولر 848-12V اصلی ساده
اواپراتورکولر 848-24V اصلی رنگیاواپراتورکولر 848-12V اصلی رنگی
اواپراتور 848-24V اصلی سرد و گرماواپراتورکولر 848-12V اصلی سرد و گرم
اواپراتور 223-24V اصلی سادهاواپراتور 223-12V اصلی ساده
اواپراتور 223-24V اصلی رنگیاواپراتور 223-12V اصلی رنگی
اواپراتور 226-24V اصلی سادهاواپراتور 226-12V اصلی ساده
اواپراتور 12V-ampex اصلی سادهاواپراتور 24V-ampex اصلی ساده
اواپراتور کنکرد فرمولا 12Vاواپراتور 404-24V اصلی سری جلو
اواپراتور فاواواپراتور کامل ایسوز اصلی
اواپراتور اتوبوساواپراتور 404 چینی 24V
اواپراتور848Lکولر اصلی 24V-فرمولااواپراتورکولر848L اصلی 12V-فرمولا
اواپراتورکولر کنکرد فومولا 24Vاوپراتور 406- 24V- رنگی چینی
اواپراتور کولر کامیون و سواری فرمولا