گازکمپرسور کولر کامیون-گازکمپرسور کولر سواری-کمپرسور کولرساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
گازها
مشخصات انواع گاز ها برای کمپرسور کولریا پمپ کولر
گاز ISCEON-R12
گاز ARKIMA-R134 اسپانیایی
گاز ANY WELL-R134
گاز R134 دپوند
گاز ARKIMA-R134 اصلی
گاز ریفری جرانت R134
گاز ISCEON-R134
گاز CANTAS R134
گاز XPENTA R134
گاز R134 یونی کن
گاز R134 سانیتال
گاز R134 کولیب