روغن کمپرسور کولر کامیون-روغن کمپرسور کولر سواری-کمپرسورکولر ساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
روغن ها
مشخصات انواع روغن ها برای کمپرسور کولریا پمپ کولر
روغن 100SL-R134 -سانیسو 4 لیتری اصلی
روغن 100SL-R134 -سانیسو بلژیک
روغن 4GS-R12 -سانیسو 4 لیتری
روغن -R134 -قوطی آهنی یک لیتری چینی
روغن -R134 -قوطی پلاستیک یک لیتری UAE